مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
تایید مجمع صندوق امیدنامه ای 13980401 1398/04/18
نامه تایید و صورتجلسه مجمع سالانه مورخ 1398/04/01 1398/04/12
تایید تغییر کارمزد طلا 1397/11/14
مجمع تغییر کارمزد طلا 1397/11/14
صورت جلسه تغییر هزینه حسابرس و مجمع 1397/04/27
تایید تغییر هزینه حسابرس و مجمع 1397/04/27
صورت جلسه مجمع سالانه صندوق طلا 1397/03/23
تاییدیه صندوق طلا 1397/03/23
مجمع موسس صندوق طلا 1396/06/26